Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Projekty badawcze


Aktualne projekty

Granted research projects of Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer

CallProject IDPrincipal investigatorProject TitlePeriodBudget [PLN]
PRELUDIUM-BIS_12019/35/O/NZ5/02600Marek RusinIdentyfikacja przy pomocy aktynomycyny D i nutliny-3a nowych genów regulowanych przez p53 – nieznane oblicze głównego supresora nowotworów01/10/2020
30/09/2024
MINIATURA_22018/02/X/NZ5/00234Małgorzata KrześniakCzy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków15/09/2018
14/09/2019
PRELUDIUM_142017/27/N/NZ5/01079Barbara ŁasutRola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2.10/08/2018
09/08/2021
OPUS_122016/23/B/NZ5/03470Dorota ButkiewiczZwiązek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny.18/07/2017
17/07/2021
NCN MINIATURA_32019/03/X/NZ5/00564Katarzyna KujawaWstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika. Preliminary evaluation of selected proteins (DSPG3, LOX, POSTN, MFAP5, CLASP1) with clinico-pathological features of ovarian cancer.07/11/2019  06/11/202050.000
NCN OPUS_162018/31/B/NZ5/01825Ryszard SmolarczykAktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczyniowym jako nowe rozwiązanie terapii przeciwnowotworowej STING protein activation combined with anti-vascular agent as a novel strategy for anticancer therapy28/06/2019  27/06/2022784.160
NCN SONATA_142018/31/D/NZ5/01754  Magdalena Jarosz-BiejKombinacja radioterapii z imikwimodem i sunitynibem jako nowa strategia terapeutyczna omijająca niektóre mechanizmy radio-oporności mikrośrodowiska nowotworowego The combination of radiotherapy with imiquimod and sunitinib as a new therapeutic strategy overcoming some of the tumor microenvironment-mediated radio-resistance mechanisms28/06/2019  27/06/2022668.800
NCN PRELUDIUM_152018/29/N/NZ4/01689Ewelina PilnyAngiogenne właściwości makrofagów stymulowanych interleukiną 6 Angiogenic properties of macrophages stimulated with interleukin 601/07/2019 30/06/2022207.900
NCN PRELUDIUM_142017/27/N/NZ5/01079Barbara ŁasutRola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2 The role of glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) in activation p53 and the TREM2 signaling pathway10/08/2018 9/08/2021210.000
NCN OPUS_142017/27/B/NZ7/01833Piotr WidłakMetaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca Metabolomics and radiomics signature of early lung cancer19/09/2018 18/09/20222.158.200
NCN OPUS_132017/25/B/NZ4/01550Dorota ŚcieglińskaRola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka The role of HSPA2 chaperone in physiology and pathophysiology of human epidermis01/02/2018 31/01/20211.288.320
NCN OPUS_122016/23/B/NZ5/03470Dorota ButkiewiczZwiązek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny Association of selected, inherited genetic factors with the effectiveness of treatment in head and neck squamous cell cancer patients subjected to radiotherapy and cisplatin-based chemoradiotherapy.18/07/2017 17/07/2020541.000
NCN OPUS_122016/23/B/NZ4/03901Piotr WidłakZwiązek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognozą wyników leczenia; analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI Intratumor heterogeneity and its role in cancer progression and prognosis; a study based on molecular imaging of cancer by MALDI-MSI30/08/2017 29/08/20211.496.300
NCN HARMONIA_82016/22/M/NZ5/00667Monika PietrowskaMolekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka Molecular profiling of tumor-derived exosomes in plasma of patients with melanoma11/04/2017 10/04/20211.015.600
NCN HARMONIA_82016/22/M/NZ6/00418Joanna Jazowiecka-RakusOcena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświadczalnej terapii nowotworów Assessment of a therapeutic system: recombinant oncolytic myxoma virus and mesenchymal stem cells in experimental cancer therapy.20/04/2017 19/04/2020829.000
NCN Tango 2DZP/TANGO2/380/2016Agnieszka MazurekOpracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia01/04/2017 31/03/2020488.088
NCN Preludium 112016/21/N/NZ5/01917Damian SojkaZbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca Examination of the relations between HSPA2 chaperone protein and proteins encoded by normal or mutated TP53 gene in non-small cell lung carcinoma01/03/2017 28/02/2020150.000
NCN Opus 92015/17/B/NZ3/03760  Wiesława WidłakWpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen. An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen.01/03/2016 28/02/2021863 280
NCN Opus 92015/17/B/NZ5/01387Krzysztof Składowski in cooperation with 1st Clinics of RadiotherapyIdentyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS. Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS.01/03/2016 31/12/20201.071.800

Zakończone projekty 2010 – 2019

Granted research projects performed in Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer (2010-2019)

CallProject IDPrincipal investigatorProject TitlePeriodBudget [PLN]
NCN Sonata 112016/21/D/NZ5/ 01913Jolanta Pamuła- PiłatPolimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3’UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid). Polymorphisms of miRNA genes and in the 3’UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy01/03/2017 28/02/2020452.300
NCN ETIUDA_62018/28/T/NZ5/ 00188Agata AbramowiczScharakteryzowanie proteomu egzosomów uwalnianych z komórek poddanych stresowi genotoksycznemu Proteome of exosomes released by cells subjected to genotoxic stress01/10/2018 30/09/2019115.676
MNiSW Dofinansowanie dużej infrastruktury badawczejIA/SN/0272/2018Monika PietrowskaWyposażenie Laboratorium Badań nad Strukturą i Funkcją Egzosomów01/04/2018 31/12/20194.996.000
ICGEB/CRPCRP/POL- 02_ECJoanna Jazowiecka-RakusMesenchymal stem cells and myxoma virus in oncolytic melanoma therapy.01/01/2017 31/12/201950.000 euro
MCN MINIATURA_22018/02/X/NZ4/ 02331Justyna CzaplaRola makrofagów w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych The role of macrophages in neo-angiogenesis05/12/2018 04/12/201949.500
NCN MINIATURA_22018/02/X/NZ5/ 00234Małgorzata KrześniakCzy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków? Does repression of the STK32B kinase sensitize cancer cells to cytostatic agents?15/09/2018 14/09/201948.400
NCN MINIATURA_22018/02/X/NZ7/ 00606Magdalena OlbrytPoszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotna opornością na imhibitory kinaz ścieżki sygnałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) Search for genetic variants linked to primary resistance to MAPK inhibitors in advanced melanoma patients using next-generation sequencing01/09/2018 31/08/201949.500
NCN Sonata 112016/21/D/NZ5/ 01913Jolanta Pamuła- PiłatPolimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3’UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid). Polymorphisms of miRNA genes and in the 3’UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy01/03/2017 28/02/2020452.300
NCN MINIATURA_12017/01/X/NZ3/ 01753Agnieszka Gogler- PigłowskaOcena udziału białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji wzrostu i potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego The role of HSPA2 chaperone in regulation of growth and invasiveness of human glioblastoma cells01/02/2018 31/01/201947.960
NCN Preludium 92015/17/N/NZ4/ 02738Natalia KułachMezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośnik cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami. Mesenchymal stromal cells (MSC) as carriers of IL-12 cDNA in treatment of mice with melanoma B16-F10 and metastases.01/03/2016 28/02/2019149.000
NCN Sonata 82014/15/D/NZ5/ 03410Agnieszka Gdowicz-KłosokTranskryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 – poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy. Transcriptomic analysis of tumor cells treated with the synergistic combination of substances activating p53 protein – searching for unknown regulators of apoptosis.27/08/2015 26/08/2019218.000
NCN Opus 72014/13/B/NZ7/ 02314Natalia VydraMechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen. Mechanism and significance of HSF1 activation in estrogen-induced neoplastic transformation.18/05/2015 17/11/2019697.040
NCN Opus 72014/13/B/NZ3/ 04650Wiesława WidłakNowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym. A new regulatory mechanisms of heat shock-induced apoptosis.01/04/2015 30/09/2019648.420
FP7/ EuroatomOPERRA – 604984Piotr WidłakVIBRATO – Validation in vivo of immune bioindicators of radiation exposure to use for emergency situations, the determination of health effects and molecular epidemiology (lider konsorcjum – Commissariat a l’Energie Atomique, Grenoble, France).01/12/2015 31/05/201794.122 euro
NCBiR PBS_3DZP/PBS3/2471 84/2014Piotr WidłakMOLTEST_BIS – Walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania (lider konsorcjum – GUMed).01/12/2015 31/12/2019580.000
NCBiR PBS_3DZP/PBS3/ 2441/2014Piotr WidłakBioTest – Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych (lider konsorcjum Politechnika Śląska).01/04/2015 31/07/2017840.000
NCN Opus 82014/15/B/NZ4/ 00696Stanisław SzalaRola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. The influence of cytokine IL-6, secreted by mesenchymal stromal cells, on the formation of the new blood vessels.22/07/2015 21/07/2018699.205
NCN Preludium 62013/11/N/NZ7/ 00770Małgorzata RośSkładniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca. Components of serum lipidome as potential markers for early detection of lung cancer.22/09/2014 21/03/2017100.000
NCN Opus 62013/11/B/NZ4/ 04468Stanisław SzalaDoustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proangiogennego i immunosupresyjnego na środowisko antyangiogenne i immunostymulujące. Oral endoglin based-DNA vaccine combined with gene encoding IL-12 can polarize tumor microenvironment from proangiogenic and immunosuppressive phenotype to antiangiogenic and immunostimulatory.11/07/2014 10/07/2017599.410
NCN Opus 62013/11/B/NZ5/ 03190Marek RusinBadanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy. Study on the mechanism of cancer cell growth inhibition by synergistic activation of p53 protein caused by combined treatment with nutlin-3a and substances inducing nucleolar stress.18/07/2014 17/07/2017410.450
NCN Opus 62013/11/B/NZ7/ 01512Monika PietrowskaProteom, lipidom oraz miRN-om egzosomów uwalnianych z komórek raka głowy i szyi w odpowiedzi na czynniki genotoksyczne. Proteome, lipidome and miRN-ome of exosomes released from head and neck03/07/2014 31/12/2018897.000
   cancer cells in response to genotoxic agents.  
NCN Opus 52013/09/B/NZ5/ 01815Zdzisław KrawczykWpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny. Modulatory effect of HSPA2 protein, a member of the HSPA heat shock protein family, on sensitivity of non-small cell lung carcinoma cells to platinum derivatives.03/03.2014 02/03/2017691.000
NCN Harmonia 42013/08/M/NZ1/ 00935Piotr WidłakWspółdziałanie ścieżek sygnałowych zależnych od NF-kB i p53 w komórkowej odpowiedzi na czynniki uszkadzające DNA. Interplay between NF-kB and p53-dependent pathways in cellular response to DNA damaging factors.06/09/2013 31/12/2017951.600
NCN Fuga 22013/08/S/NZ2/ 00868Anna WojakowskaWykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guza swoistych dla poszczególnych typów raka tarczycy Mass spectrometry-based proteomic and metabolomic profiling of different types of thyroid cancer01/11/2013 31/10/2017612.000
NCN Preludium 42012/07/N/NZ5/ 00026Karolina TęczaGenetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5- fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku piersi. Genetic mechanisms of drug resistance in breast cancer patients treated with 5- fluorouracil, doxorubicine and cyclophosphamide.08/07/2013 07/07/2017150.000
NCN Opus 42012/07/B/NZ4/ 01450Piotr WidłakProfilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy. Proteomic patterns in classification of thyroid cancer09/07/2013 08/07/2017598.600
NCN Preludium 32012/05/N/NZ1/ 00022Anna HabrykaBadanie mechanizmu regulacji ludzkiego genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych Characterisation of the mechanism regulating expression of human HSPA2 gene in selected somatic cells.21/03/2013 20/03/2015100.000
NCN Preludium 32012/05/N/NZ4/ 02307Anna WalaszczykIdentyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi Identification of serum proteome components associated with risk of early08/03/2013 07/09/2016150.000
   metastasis of breast cancer  
NCN Opus 32012/05/B/NZ2/ 01618Marek Kimmel in cooperation with Silesian University of Technology’Bioinformatyczne i biofizyczne modele sekwencji DNA wiążących NF-kappaB: przewidywanie lokalizacji miejsc wiązania w genomach i ich weryfikacja doświadczalna, oraz analiza ko-ewolucji z rodziną białek NF-kappaB. Bioinformatics and biophysical models of NF-kappaB binding sites in DNA: genomewide prediction of binding sites, experimental confirmation and co-evolution with the NF-kappaB family01/03/2013 01/07/2017716.325
NCN Opus 32012/05/B/NZ5/ 01905Dorota ButkiewiczWpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w nieoperacyjnym raku płuca Influence of individual genetic host factors, associated with DNA damage, antioxidantdefence, metastasis and angiogenesis, and biochemical profile on treatment results in inoperable lung cancer13/02/2013 12/02/2017364.000
NCN Preludium 22011/03/N/NZ3/ 03926Joanna KorfantyUdział białka SPEN w regulacji transkrypcji w komórkach plemnikotwórczych myszy Involvement of SPEN in regulation of the transcription in mouse spermatogenic cells08/10/2012 07/10/2016369.500
NCN Harmonia 32012/04/M/NZ2/ 00133Katarzyna LisowskaBiologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC) Biological interactions of ovarian cancer cells with omental derived adipose stem cells (O-ASC)18/09/2012 17/09/2015455.000
NCN Sonata 22011/03/D/NZ4/ 03507Magdalena Kalinowska-HerokScharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry. Characterization of molecular margins of cancer by MALDI IMS06/09/2012 05/03/2016761.000
NCN Opus 12011/01/B/NZ4/ 03563Piotr WidłakIdentyfikacja cech proteomu surowicy człowieka odzwierciedlających ekspozycję na promieniowanie jonizujące Identification of serum proteome features reflecting exposure of humans to radiation01/12/2011 30/11/2014675.000
MNiSW 40N403 2831 40Jerzy Wydmański in cooperation with Department ofPorównanie tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej i pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka żołądka (badanie kliniczne III fazy); ocena możliwości indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne.06/05/2011 05/05/2014395.000
  RadiotherapyComparison of efficacy and toxicity of pre-operative and post-operative radiochemotherapy in patients with a resectable stomach cancer (phase III clinical trial) – verification of molecular marker-based individualization of the treatment  
MNiSW 40N402 6856 40Dorota Gabryś in cooperation with Department of RadiotherapyAnaliza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy. Analysis of cardiotoxicity of ionizing radiation and anthracyclines20/05/2011 19/05/2016295.000
MNiSW 40N401 563740Piotr WidłakAnaliza wpływu czynnika transkrypcyjnego HSF1 na ścieżkę sygnałową zależną od NFkB (promotorski). Analysis of interference between HSF1 transcription factor and NFdB-dependent pathway (doctoral).26/05/2011 25/05/201350.000
MNiSW 40N401 5875 40Stanisław SzalaImmunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną. Antitumor immune response: the role of drugs that induce necrotic death.04/05/2011 03/05/2014350.000
MNiSW 40N401 5972 40Marek RusinBadanie mechanizmów reakcji komórek na działanie substancji symulujących obniżoną podaż energii – rola w kancerogenezie i odpowiedzi komórek na terapię. Studies on the mechanisms involved in the response of cells to the substances that simulate the caloric restriction – the role in carcinogenesis and cellular response to therapeutic agents.22/04/2011 21/10/2013260.000
MNiSW 40N401 6837 40Zdzisław KrawczykRola białka HspA2 należącego do rodziny białek opiekuńczych Hsp70 w procesie proliferacji komórek warstwy bazalnej naskórka. A role of HSPA2, the chaperon from the HSP70 family, in the proliferation of cells of epidermal basal layer.04/05/2011 03/05/2014400.000
MNiSW Współpraca międzynar.DPN/N182/CTC B 2010Aleksander Sochanik in cooperation with M.D. Anderson Cancer Center HoustonOpracowanie i charakteryzacja formulacji liposomowej leku WP760 Development and characterization of liposomal formulations of WP760 drug02/01/2011 31/12/2013625.000
MNiSW POIG 2009POIG.01.01.02- 20-080/09 (2A)Monika Pietrowska in cooperation with Gdańsk Medical University – project leaderOpracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca – MOLTEST 2013. (Identyfikacja profilu białek surowicy krwi swoistego dla osób z rakiem płuc w niskim stopniu zaawansowania klinicznego). Molecular tests supporting early detection of lung cancer – MOLTEST2013. (Serum proteome mass profiles specific for low grade lung cancer). http://moltest2013.gumed.edu.pl01/01/2011 30/06/2013432.720
MNiSW 39N301 0024 39Widłak WiesławaKomórkowo-swoisty mechanizm proapoptotycznej aktywności czynnika transkrypcyjnego HSF1. Mechanism of cell-type specific pro-apoptotic activity of Heat Shock transcription factor HSF130/09/2010 29/09/2013380.000
MNiSW 39N402 4500 39Mazurek AgnieszkaOcena przydatności oznaczania krążącego DNA i poszukiwania w nim mutacji somatycznych genów EGFR i KRAS w rakach płuc oraz głowy i szyi. Assessment of circulating DNA and somatic mutations of EGFR and KRAS genes in diagnostics of lung cancers and head and neck cancers.22/09/2010 21/09/2013290.000
MNiSW 39N401 3299 39Grzybowska EwaAnaliza wpływu czynników genetycznych – wariantów polimorficznych genów PGR, ATM,TP53 i rodziny genów ABC na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny raka jajnika (promotorski Karoliny Tęczy) Analysis of the influence of polymorphic variants of PGR, ATM, TP53 and ABC family genes on clinical course and risk of ovarian cancer.20/09/2010 19/03/201350.000
MNiSW 39N402 4503 39Widłak PiotrPróba identyfikacji markerów promieniowrażliwości za pomocą analizy profilu masowego proteomu surowicy krwi u chorych leczonych promieniami z powodu nowotworów głowy i szyi. Identification of radiosensitivity markers in serum proteome of patients with head and neck cancer treated with radical radiotherapy.30/08/2010 29/08/2013300.000
MNiSW 38N402 3506 38Tarnawski Rafał in cooperation with Clinics of RadiotherapyAnaliza proteomiczna surowicy krwi w celu wczesnego rozpoznania i optymalizacji leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Analysis of serum proteome for early detection and optimizing of treatment of non- small cell lung cancer patients.01/04/2010 31/03/2013315.000
MNiSWPOIG.01.03.01-Stanisław SzalaSercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji04/01/20102.876.062
POIG 200900-169/09in cooperation with Silesian Center for Heart Diseasesuszkodzonego serca. Cardiac stem cells and progenitor cells – a new method of regenerating damaged heart.31/12/2014 
MNiSW 37N401 0318 37Vydra NataliaUdział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu. The role of heat shock transcription factor 1 (HSF1) in multidrug resistance and selection of cancer stem cells.01/10/2009 30/09/2012385.000
MNiSW 37N401 0183 37Cichoń TomaszBadanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego. Therapeutic efficacy of combinations of peptides BP1 and D-K6L9 acting on both the tumor cell and tumor cell microenvironment24/09/2009 23/09/2012300.000
MNiSW 36N401 0347 36Smolarczyk RyszardRola inhibitora cytokiny HMGB1 – gliceryzyny w terapii nowotworów. The role of the inhibitor of cytokine HMGB1 – glycyrrhizin in cancer therapy.08/05/2009 07/05/2012350.000
MNiSW 36N301 2645 36Widłak PiotrFunkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NFkB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych. (promotorski Katarzyny Szołtysek) Functional interference between NFkB- and p53-dependent signaling pathways in cells subjected to genotoxic stress (doctoral grant).07/05/2009 30/06/201150.000
Euroatom SP5FP7-211403Piotr Widłak in cooperation with Technical University of MunichThe mechanism of cardiovascular risk after low radiation doses – CARDIORISK. Wpływ niskich dawek promieniowania na ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego – CARDIORISK. http://www.cardiorisk.eu01/02/2008 30/06/2011102.000 EURO
MNiSW 34N401 2304 34Krawczyk ZdzisławAnaliza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej. A study of differential expression of HSPA2 and HSPA1 proteins in tumors and their influence on cancer cell death.09/05/2008 08/05/2011300.000
MNiSW 34N401 2145 34Rusin MarekBadanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN. Analysis of the defense against cancer and other chronic diseases by mechanisms involving DNA repair genes – WRN gene as an example.10/04/2008 09/10/2010265.000
MNiSW 33N402 4447 33Konopacka MariaWpływ głębokości ośrodka rozpraszającego promieniowanie jonizujące stosowane w radioterapii nowotworów na wielkość frakcji komórek z uszkodzeniami cytogenetycznymi. The influence of scattering medium effect upon ionizing radiation-induced cytogenetic defects in irradiated cells.16/11/2007 15/11/2010200.000
MNiSW 33N401 1865 33Małusecka EwaWeryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q- PCR. Verification of radiosensitivity markers with Q-PCR and laser microdissection in prostate cancer.26/11/2007 25/11/2010270.000

Zakończone projekty 1993 – 2009

Projekty badawcze kierowane przez pracowników Działu Badawczego finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych lub Ministerstwa Nauki w latach 1993-2009

Research projects of the staff of Division of Experimental Research granted by Committee for Scientific Research or Ministry of Science in the period 1993-2009

Okres/ PeriodNumer projektuKierownik/PITytuł/Title
2009-2012N401 0318 37Vydra NataliaUdział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu.
2009-2012N401 0183 37Cichoń TomaszBadanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego.
2009-2012N401 0347 36Szala StanisławRola inhibitora cytokiny HMGB1 -gliceryzyny w terapii nowotworów.
2009-2011N301 2645 36Widłak PiotrFunkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NFkB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych.
2008-2011N401 2304 34Krawczyk ZdzisławAnaliza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej.
2008-2010N401 2145 34Rusin MarekBadanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN.
2008-2009N401 2312 34Krawczyk ZdzisławPoszukiwanie molekularnej sygnatury hipoksji w czerniaku.
2007-2010N402 4447 33Konopacka MariaWpływ głębokości ośrodka rozpraszającego promieniowanie jonizujące stosowane w radioterapii nowotworów na wielkość frakcji komórek z uszkodzeniami cytogenetycznymi.
2007-2010N401 1865 33Małusecka EwaWeryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q- PCR.
2007-2010N401 157 32/3043Rzeszowska-Wolny JoannaMolekularne podstawy indywidualnego zróżnicowania odpowiedzi na czynniki genotoksyczne; regulacja ekspresji GST i rola polimorfizmu białka XPD.
2006-2009N406 101 31/3870Wideł MariaBadania mechanizmów efektu sąsiedztwa („bystander effect”) w układach komórkowych in vitro w aspekcie radioochrony przed szkodliwymi następstwami promieniowania jonizującego stosowanego w radioterapii nowotworów.
2006-2009N301 058 31/1763Widłak PiotrFunkcjonalne oddziaływania nukleazy apoptotycznej DFF40/CAD.
2006-20092PO4A 040 30Widłak WiesławaMechanizm indukcji apoptozy przez czynnik transkrypcyjny HSF1 (heat shock transcription factor 1).
2006-20092 P05A 045 30Szala StanisławDwudomenowe białko fuzyjne składające się z łańcucha A abryny (ABRaA) i naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF121) w terapii nowotworów.
2006-20082 P05B 126 30Pietrowska MonikaIdentyfikacja markerów promieniowrażliwości poprzez analizę proteomu osocza krwi.
2005-20072PO4A 005 29Widłak PiotrMechanizm aktywacji nukleazy apoptycznej DFF40/CAD przez białka chromatyny: histon H1 i HmgB1.
2006-2009PBZ-MNil- 2/1/2005 (z6)Lisowska KatarzynaZnaczenie podstawowych molekularnych cech nowotworu oraz jego mikro-środowiska jako determinant profilu ekspresji genów.
2006-2009PBZ-MNil- 2/1/2005 (z7)Rzeszowska-Wolny JoannaBadania procesów oksydacyjnych w patogenezie nowotworów z wykorzystaniem metod genomiki integracyjnej.
2006-2009PBZ-MNil- 1/1/2005 (z1)Krawczyk ZdzisławOpracowanie nowego leku z grupy pochodnych izoflawonów o przewidywanym działaniu przeciwnowotworowym.
2006-2009PBZ-MNil- 1/1/2005 (z2)Jazowiecka-Rakus JoannaWykorzystanie atenuowanych bakterii Salmonella typhimurium (AroA-)jako nośników genów kodujących swoiste białka naczyń okołonowotworowych, które indukują odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciw tym naczyniom.
2005-20082 P05A 161 29Cichoń TomaszKombinacje leku przeciwnaczyniowego z lekiem przeciwnowotworowym lub inhibitorem angiogenezy w terapii nowotworów.
2005-20082 P05A 074 28Sochanik AleksanderStrategia niszczenia guzów nowotworowych: leki antynaczyniowe skojarzone z chemioterapeutykami dostarczanymi za pomocą długożyjących liposomów.
2005-20072 P05A 125 28Butkiewicz DorotaZbadanie ekspresji helikaz z rodziny RecQ, BLM i WRN, uczestniczących w utrzymaniu stabilności genomu-związek z antyonkogennym białkiem PML.
2005-2008PBZ-MNiI-015 /P05/2004 (z6)Widłak PiotrAnaliza ekspresji ludzkiego białka hMAF1 i genów z rodziny YEATS w ludzkich komórkach nowotworowych i prawidłowych.
2004-20062 P05A 022 27Krawczyk ZdzisławRola neuropiliny -1 oraz semaforyn klasy trzeciej w procesie migracji komórek nowotworowych czerniaka B16.
2003-20063PO4B 014 25Krawczyk ZdzisławWpływ białka opiekuńczego HSP70i na częstość występowania nieprawidłowych mitoz i proces apoptozy w komórkach poddanych działaniu związków powodujących powstawanie aberracji wrzeciona podziałowego.
2003-20063 P05A 009 25Scieglińska DorotaGen HSPA2 człowieka. Analiza struktury i funkcji promotora oraz roli kodowanego białka w procesie apoptozy.
2003-20063 P05A 060 25Lisowska KatarzynaZastosowanie mikromacierzy DNA w próbach klasyfikacji przypadków raka jajnika pod względem rokowania i odpowiedzi na różne rodzaje terapii.
2003-20053 P05A 096 25Krawczyk ZdzisławGen symportera sodowo-jodkowego jako potencjalny punkt uchwytu w celowanej terapii raka piersi.
2003-20053 P04A 022 24Krawczyk ZdzisławWpływ zwiększonej ekspresji białka HSP70i na skuteczność immunoterapii nowotworów kompleksami białek szoku termicznego z antygenicznymi peptydami (HSP-PC) na modelu mysim.
2003-20063 P05A 104 24Widłak PiotrCzynniki regulujące aktywność nukleazy DFF40/CAD i endonukleazy G, białek odpowiedzialnych za fragmentację DNA w komórkach ulegających apoptozie.
2003-20053 P05A 105 24Widłak PiotrBiałko chromatyny hepatocytów szczura rozpoznające zmiany struktury DNA indukowane przez N-AAAF i cis-platynę.
2003-2007PBZ-KBN-091 /P05/56Grzybowska EwaPorównanie profilu ekspresji genów w rakach jajnika uwarunkowanych obecnością dziedzicznych mutacji i polimorfizmów oraz w sporadycznych rakach jajnika.
2003-2007PBZ-KBN-091 /P05/54Szala StanisławBadania przedkliniczne i kliniczne w zakresie rozwoju i aplikacji nowych metod terapii nowotworów opartych o postęp wiedzy o ich patogenezie.
2002-20053 P04A 004 23Rusin MarekStrukturalne i funkcjonalne zróżnicowanie genów i białek uczestniczących w naprawie DNA i utrzymaniu stabilności genomu.
2002-20053 P04A 033 23Widłak WiesławaUstalenie pozajądrowego (extratesticular) występowania białka P70 kodowanego przez gen hst70 oraz zbadanie roli czynnika transkrypcji HSF1 w regulacji ekspresji genu hst70 w spermatocytach.
2002-20023 P05E 004 22Grzybowska EwaReceptor androgenowy (AR) jako potencjalny czynnik modulujący dziedziczną predyspozycję do raka piersi i jajnika: poszukiwanie mutacji i polimorfizmów w domenie N – końcowej genu AR.
2002-20033 P04B 022 22Pawlas MałgorzataBadanie oddziaływania białka XPA z wybranymi glikozylazami.
2002-20033 P05F 006 22Krawczyk ZdzisławPorównanie efektu cytotoksycznego wolnej doksorubicyny oraz koniugatu cytostatyku z polimerem kwasu 3-hydroksymasłowego.
2001-20036 P05A 142 21Grzybowska EwaAnaliza mutacji i polimorfizmów w domenie hormonalnej i domenie DNA genów receptora estrogenowego Ó i a oraz w regionie promotorowym genu BRCA1 u rodzin z dziedziczną predyspozycją do raka piersi i/lub jajnika.
2001-20026 P04A 030 20Pietrowska MonikaBiałko chromatyny z hepatocytów szczura rozpoznające uszkodzenia DNA wywołane przez N-acetoksy- acetyloaminofluoren i cis-diaminodichloroplatynę; detekcja i charakterystyka.
2000-20034 P05A 015 19Rzeszowska-Wolny JoannaPoszukiwanie czynników odpowiedzialnych za wrażliwość prawidłowych komórek ludzkich na promieniowanie jonizujące.
2000-20014 P05A 087 19Ziętek HelenaAnaliza utraty heterozygotyczności w rejonie 11q23.3 oraz poszukiwanie mutacji somatycznych w domenie ATP-azowej genu Hsc70 kodującego białko opiekuńcze w niedrobnokomórkowym raku płuca i raku piersi.
2000-20004 P05A 156 18Samojedny ArkadiuszMapowanie delecji regionu 10q26 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
1999-20014 P05A 062 17Butkiewicz DorotaZbadanie polimorfizmu genów naprawy DNA z grupy XP i XRCC w raku płuca-związek z osobniczą podatnością na zachorowanie.
1999-20026 P04A 013 17Widłak PiotrWłaściwości i mechanizmy regulacji DFF/CAD, endonukleazy aktywowanej w procesie apoptozy.
1999-20024 P05A 056 16Wideł MariaBadania wpływu sposobu frakcjonowania dawki na popromienne uszkodzenia materiału genetycznego, indukcję apoptozy i kinetykę proliferacji komórek w oparciu o megakolonie – model guza in vitro.
1999-20016 P04B 009 16Missol-Kolka EwaZrekombinowany polipeptyd z domeną kringl 5 (K5) ludzkiego plazminogenu w terapii nowotworów.
1999-20006 P04B 011 16Rusin MarekUstalenie sekwencji DNA bakteriofagów P1 i P7 – krok do lepszego poznania biologii P1 i P7 oraz wdrożenia efektywnej strategii sekwencjonowania małych genomów w Polsce.
1998-20014 P05A 046 15Szala StanisławGeny kodujące angiostatynę, endostatynę i interleukinę-12 w hamowaniu angiogenezy i wzrostu nowotworów.
1998-20004 P05A 054 15Zborek AnnaImmunohistochemiczne badanie ekspresji genów stresu hsp70i, hsc70 i hsp27 w niedrobnokomórkowym raku płuca. Próba ustalenia korelacji z ekspresją białek regulujących cykl komórkowy: pRb, p16, cykliną D1 i p53.
1998-20016 P04A 036 15Lisowska KatarzynaZbadanie właściwości sekwencji mikrosatelitarnych wykrytych w regionie MHC III szczura pomiędzy genami stresu hsp 70.1 i hsp 70.2: struktury drugorzędowe, wpływ na rekombinację, międzygatunkowe podobieństwo struktury locus.
1998-20016 P04A 037 15Krawczyk ZdzisławOkreślenie podstawowych elementów promotorowych regulujących transkrypcję genu hst 70 należącego do rodziny genów stresu hsp70 szczura.
1997-19994 P05A 001 13Szala StanisławSynteza i wykorzystanie w transfekcjach in vitro oraz in vivo oligokationitowych pochodnych cholesterolu.
1997-20006 P04B 003 13Grzybowska EwaAnaliza mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 u pacjentek Instytutu Onkologii; wyszukiwanie rodzin obarczonych mutacją dziedziczną powodującą podwyższone ryzyko zapadnięcia na raka sutka i jajnika.
1997-19994 P05A 103 12Rzeszowska-Wolny JoannaWpływ witamin C, E i beta-karotenu na poziom uszkodzeń DNA w komórkach prawidłowych poddanych działaniu promieniowania gamma.
1997-19996 P04A 041 12Widłak PiotrUdział białek wiążących się z uszkodzonym DNA w naprawie indukowanych chemicznie uszkodzeń DNA.
1995-19974 P05A 028 08Szala StanisławTerapia wielogenowa czerniaka B16 (F10) u myszy z użyciem genów deaminazy cytozyny z E.coli, cytokiny II-4 oraz antysensu dla podjednostki p65 czynnika transkrypcyjnego NF-kB.
1993-19966 P207 064 05 p04Krawczyk ZdzisławPoznanie zróżnicowanej ekspresji genów szoku termicznego należących do rodziny hsp70 szczura.
1993-19966 P207 064 05 p03Krzyż ows ka-Gruca StefaniaBadania immunocytochemiczne lokalizacji białka p53 w komórkach pierwotnego raka płuca.
1993-19966 P207 064 05 p02Rusin MarekZmiany genetyczne i spektrum mutacyjne genu p53 w raku płuc – związek z indywidualną wrażliwością na chorobę i ekspozycją na czynniki środowiskowe.
1993-19966 P207 064 05 p01Chorąży MieczysławCharakterystyka fenotypowa i występowanie uszkodzeń chromosomalnych/DNA u mieszkańców Górnego Śląska eksponowanych na skażenia środowiskowe.
1993-19956 P03 028 05Rzeszowska-Wolny JoannaUdział powtarzającej się sekwencji MspI8 w tworzeniu miejsc wiązania DNA do szkieletu jądrowego.