Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Karol Jelonek


DR KAROL ANDRZEJ JELONEK (ORCID ID: 0000-0002-7233-7695) uzyskał tytuł magistra inżyniera technologii i inżynierii chemicznej na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2007 r. oraz tytuł magistra radiobiologii na Wydziale Onkologii University College London w Wielkiej Brytanii w 2008 r. W roku 2011 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (CBTiBMN), Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach. Następnie kontynuował pracę w Pracowni Proteomiki Klinicznej zajmując się klinicznymi zastosowaniami metabolomiki a także proteomiki z wykorzystaniem technik spektrometrii mas. W roku 2012 odbył trzymiesięczny staż naukowy ukierunkowany na biomedyczne wykorzystanie technik spektrometrii mas w Naukowym Centrum Biomedycznym, Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii. Od 2018 roku pracuje na stanowisku adiunkta w CBTiBMN. Jego ostatnie zainteresowania badawcze dotyczą systemowej odpowiedzi organizmu ludzkiego na promieniowanie jonizujące poprzez wykrywanie technikami spektrometrii mas charakterystycznych zmian metabolitów oraz białek uczestniczących w odpowiedzi zapalnej.