Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Monika Pietrowska


DR HAB. MONIKA ANNA PIETROWSKA (ORCID ID: 0000-0001-9317-7822) ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku biologia w 1998 r., stopień doktora uzyskała w 2005 r., doktora habilitowanego w 2014 r. Odbyła staże naukowe w Departament of Immunology, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo (2005), Quantitative Proteomics Medizinisches Proteom Center, Ruhr-Universitat Bochum (2012), Charité – Universitätsmedizin Berlin, (2013), UT Southwestern Medical Center w Dallas (2015). Od 2000 r. pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Oddział w Gliwicach). Jej zainteresowania badawcze dotyczą klinicznych zastosowań narzędzi proteomiki. Jest autorem i współautorem ponad 85 pełnotekstowych publikacji naukowych, które były cytowane ponad 1600 razy.

Promotor prac doktorskich:

  • Analiza lipidomu surowicy i wykorzystanie spektrometrii mas w diagnostyce chorób nowotworowych, 24/05/2017, autor rozprawy doktorskiej: Małgorzata Roś-Mazurczyk – promotor pomocniczy
  • Scharakteryzowanie proteomu egzosomów uwalnianych z komórek poddanych stresowi genotoksycznemu, 11/12/2019, autor rozprawy doktorskiej: Agata Abramowicz