Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Piotr Widłak


PROF. DR HAB. PIOTR MICHAŁ WIDŁAK (ORCID ID: 0000-0001-5099-4726) ukończył studia (biologia molekularna na Uniwersytecie Wrocławskim) w 1988 r., stopień doktora uzyskał w 1993 r., doktora habilitowanego w 2001 r., a tytuł profesora nauk medycznych w 2007 r. Odbył staże naukowe w Karolinska Institutet w Sztokholmie (1994-1995) i UT Southwestern Medical Center w Dallas (1996-1997). Od 1997 r. pracował w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Oddział w Gliwicach), w latach 2006-2015 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowych, a w latach 2010-2021 na stanowisku kierownika Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.

Jego ostatnie zainteresowania badawcze dotyczą klinicznych zastosowań narzędzi proteomiki i metabolomiki. Jest autorem i współautorem ponad 160 pełnotekstowych publikacji naukowych, które były cytowane ponad 3700 razy.

Obecnie (od 2022 r.) jest dyrektorem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zadaniem Centrum jest kompleksowe obsługa niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez GUMed, jeden z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne.

Promotor prac doktorskich:

  • Scharakteryzowanie składu molekularnego egzosomów obecnych w surowicy krwi pacjentów z wczesnym rakiem płuca, 14/02/2022, autor rozprawy doktorskiej: Mateusz Piotr Smolarz
  • Analiza lipidomu surowicy i wykorzystanie spektrometrii mas w diagnostyce chorób nowotworowych, 24/05/2017, autor rozprawy doktorskiej: Małgorzata Roś-Mazurczyk
  • Uszkodzenia komórek i tkanek indukowane przez promieniowanie jonizujące w sercu myszy, 11/06/2014, autor rozprawy doktorskiej: Anna Justyna Walaszczyk
  • Współdziałanie szlaków sygnałowych zależnych od czynników HSF1 i NF-κB w komórce nowotworowej, 23/10/2013, autor rozprawy doktorskiej: Patryk Janus
  • Funkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NK-κB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych, 20/11/2012, autor rozprawy doktorskiej: Katarzyna Szołtysek
  • Sercowe komórki śródbłonkowe jako model do badania kardiotoksycznych efektów promieniowania jonizującego, 01/06/2011, autor rozprawy doktorskiej: Karol Andrzej Jelonek
  • Identyfikacja i scharakteryzowanie nowych czynników oddziałujących z białkiem DFF40/CAD, główną nukleazą apoptotyczną, 30/06/2010, autor rozprawy doktorskiej: Jakub Hanus
  • Regulacja aktywności nukleazy apoptotycznej, białka DFF40/CAD, 26/06/2008, autor rozprawy doktorskiej: Magdalena Kalinowska-Herok
  • Ludzkie białka rozpoznające uszkodzenia DNA; związki z wrażliwością komórek na czynniki genotoksyczne, 15/06/2005, autor rozprawy doktorskiej: Joanna Łanuszewska
  • Białka hepatocytów szczura rozpoznające zmiany struktury DNA indukowane przez chemiczne czynniki genotoksyczne, 15/06/2005, autor rozprawy doktorskiej: Monika Anna Pietrowska